Uppdaterade data från NURTURE-studien för Spinraza™ (nusinersen)

Under 2022, presenterades uppdaterat interimsresultat från NURTURE-studien avseende effekt och säkerhet för Spinraza hos barn med presymtomatisk SMA (spinal muskelatrofi). Resultaten som speglar användning av Spinraza hos barn med en medianålder vid sista besöket på 4,9 år (3,8-5,5) visar vikten av tidig diagnos samt initiering av behandling i ett tidigt skede av sjukdomen (1).


NURTURE studiedesign
NURTURE är en pågående öppen fas-II, multicenter, enkelarmad studie på presymtomatiska spädbarn (registrerade vid åldern ≤ 6 veckor) med genetisk verifierad SMA som sannolikt kommer att utveckla SMA typ I eller II. Studien kommer att följa barnen upp till 8 års ålder. Se Fig. 1 som beskriver studiedesignen i sin helhet.

 


 

Det primära effektmåttet, tiden till död eller andningsåtgärd (definierad som invasiv eller icke-invasiv ventilation under ≥ 6 timmar/dag kontinuerligt under ≥ 7 efterföljande dagar eller trakeostomi) kunde inte uppskattas då det fanns för få fall. Andra mått som inkluderades i studien för att undersöka de motoriska färdigheterna hos barnen och responsen på Spinraza var CHOP INTEND, HFMSE (se definition i Tabell 1) samt motoriska milstolpar enligt WHO. Även behov av ventilationsstöd utvärderades hos barnen över tid.


Resultat: Ventilationsstöd och CHOP INTEND
Efter 4,9 års mediantid av uppföljning (data cut-off 15 februari 2021) levde alla barnen och ingen behövde permanent andningsåtgärd (≥16 timmar/dag under > 21 dagar i frånvaro av akut reversibel sjukdom, eller trakeostomi). Ingen ny patient krävde heller andningsåtgärd. Ett barn med 2 SMN2-kopior som tidigare behövt ventilationsstöd (augusti 2019) behövde inte längre denna åtgärd. Totalt sedan studiens start behövde 4 av 25 patienter ventilationsstöd, alla under en akut reversibel sjukdom.

Figur 2 visar att 88% (22 av 25) av patienterna i NURTURE uppnådde maximumpoäng på CHOP INTEND vid 4,9 års uppföljning (mediantid).


 

 


Majoriteten av patienter uppnådde WHO:s motoriska milstolpar
Majoriteten av patienterna uppnådde WHO:s milstolpar (sittande utan stöd, gående med hjälp och gående utan hjälp) förenliga med normal utveckling snarare än vid SMA av typ I eller II. Resultatet i sin helhet visas i figuren nedan för patienterna med 3 SMN2-kopior respektive 2 SMN2-kopior. Alla patienter oavsett antal SMN2-kopior kunde sitta vid denna analys.

Vid interimsanalysen vid data cut-off 15 februari 2021 hade alla 25 (100 %) patienter uppnått WHO:s motoriska milstolpe för sittande utan stöd, 24 (96 %) patienter gick med hjälp och 23 (92 %) patienter gick utan.


 

MM = motor milestone; SMA = spinal muscular atrophy; SMN = survival motor neuron; WHO = World Health Organization NURTURE study interim analysis data cutoff date: 15 February 2021. Gray shading represents the 1st–99th percentile window for age of achievement of the MM in healthy children. aWHO MM windows of achievement were determined based on the WHO Multicenter Growth Reference Study windows of achievement in healthy children.6 bCaregiver-reported age at which participant first achieved WHO MM confirmed by the study site at the next study visit with a “yes” or “no” response.

 

Fortsatt förbättrad motorisk funktion mätt med HFMSE
Motorfunktionen som utvärderades med HFMSE fortsatte att förbättras hos NURTURE-patienterna med 2 eller 3 SMN2-kopior (se Fig. 4).

 Säkerhetsdata vid mediantid 4,9 år
Säkerhetsprofilen var i linje med vad som observerats tidigare för Spinraza (4). Inga nya säkerhetssignaler identifierades under uppföljningsperioden hos patienterna.


Sammanfattning
Den uppdaterade datan för NURTURE-studien där barn med genetiskt verifierad SMA följts upp till 4,9 års behandling av Spinraza visar en förbättrad motorisk funktion över tid. Majoriteten av patienterna uppnådde WHO:s motoriska milstolpar. Inga nya säkerhetssignaler identifierades. Resultatet är i enlighet med tidigare interimsresultat (mediantid 3,8 år) (5) och betonar vikten av att tidigt diagnostisera patienterna samt att tidigt initiera behandling av sjukdomen.
 

 

Tabell 1 Definition av valda skalor för motorisk funktion i NURTURE


 

Text: Biogen
Alla figurer: Anpassade av Biogen efter referens 1.
Tabell 1: Anpassad av Biogen efter referens 2 och 3.
Bild: Biogen

 

Biogen-194078 december 2022
Senast uppdaterad: 2023-01-03

 

 

Referenser:

1.     Crawford TO, et al. Nusinersen Effect in Infants in the Presymptomatic Stage of SMA: 4,9-Year Interim of the NURTURE Study. P071 MDA Muscular Dystrophy Association – 4th Clinical and Scientific Conference, March 13-16, 2022
2.     Glanzman AM, et al. The Children’s Hospital of Philadelphia Infant Test of Neuromuscular Disorders (CHOP INTEND): test development and reliability. Neuromuscul Disord. 2010;20(3):155-161
3.     Romeo DM, et al. Use of Hammersmith Infant Neurological Examination in Infants with cerebral palsy: a critical review of the literature. Dev Med Child Neurol. 2016;58(3):240-245
4.     Spinraza, SPC 01/2022
5.     Swoboda KJ, et al. Nusinersen Effect in Infants who Initiate Treatment in a Presymptomatic Stage of SMA: NURTURE Results, presented at Cure SMA Annual Conference 2020
6.     WHO Multicentre Growth Reference Study Group. Acta Paediatr Suppl. 2006;450:86-95

 

Spinraza™ (nusinersen), Rx, ATC-kod: M09AX07

Injektionsvätska, lösning 12 mg, EF ej förmån.

Baserad på SPC 04/2024

Indikation: För behandling av spinal muskelatrofi av typ 5q. Dosering: Spinraza administreras intratekalt genom lumbalpunktion. Den rekommenderade dosen av Spinraza är 12 mg (5 ml) per administrering. Behandlingsschemat är 4 laddningsdoser på dag 0, 14, 28 och 63 följt av en underhållsdos en gång var 4:e månad. Biverkningar: De vanligaste biverkningarna i samband med administrering av Spinraza är huvudvärk, kräkningar och ryggsmärta. Fall av allvarlig infektion, såsom meningit, har observerats. Det har även förekommit rapporter om kommunicerande hydrocefalus, aseptisk meningit och överkänslighet (t.ex. angioödem, urtikaria och hudutslag). Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Graviditet & amning: Användning av Spinraza ska undvikas under graviditet och amning.

För ytterligare information om dosering, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar och förpackningar se www.fass.se. Biogen-154864 maj 2024