Spinraza™ (nusinersen), Rx, ATC-kod: M09AX07

Injektionsvätska, lösning 12 mg, EF ej förmån.

Baserad på SPC 04/2024

Indikation: För behandling av spinal muskelatrofi av typ 5q. Dosering: Spinraza administreras intratekalt genom lumbalpunktion. Den rekommenderade dosen av Spinraza är 12 mg (5 ml) per administrering. Behandlingsschemat är 4 laddningsdoser på dag 0, 14, 28 och 63 följt av en underhållsdos en gång var 4:e månad. Biverkningar: De vanligaste biverkningarna i samband med administrering av Spinraza är huvudvärk, kräkningar och ryggsmärta. Fall av allvarlig infektion, såsom meningit, har observerats. Det har även förekommit rapporter om kommunicerande hydrocefalus, aseptisk meningit och överkänslighet (t.ex. angioödem, urtikaria och hudutslag). Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Graviditet & amning: Användning av Spinraza ska undvikas under graviditet och amning.

För ytterligare information om dosering, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar och förpackningar se www.fass.se. Biogen-154864 maj 2024