Ny RWE bekräftar Spinrazas effekt hos vuxna över tid

Spinraza (nusinersen) är avsett för behandling av den sällsynta sjukdomen SMA (spinal muskelatrofi) typ 5q. I augusti 2023 publicerades ny data av Lusakowska et al för patienter som behandlats med Spinraza i upp till 30 månader som ger ytterligare bevis för förbättring hos ett brett spektrum av SMA-typer (1c-3), varav 105 (88%) var vuxna patienter (1).

 

Studien “Long-term nusinersen treatment across a wide spectrum of spinal muscular atrophy severity: a real-world experience” (1) publicerades i tidskriften Orphanet Journal of Rare Diseases. Det är en prospektiv, multicenter, observationskohort av 130 patienter med SMA typ 1c-3 som behandlats med Spinraza vid två centra i Polen med övergripande resultat rapporterade upp till 30 månader. Studien genomfördes under perioden mars 2019 till januari 2022.

 

Metod
Studien syftade till att undersöka säkerheten och effekten vid behandling med Spinraza hos ett brett spektrum av SMA-patienter i klinisk praxis. Patienterna observerades i upp till 30 månaders behandlingstid. Av de 130 inkluderade patienterna ingick 120 i analysen vid 30 månaders behandlingstid, varav 105 (88%) var vuxna patienter med SMA. Fördelningen mellan de olika SMA-typerna är:  SMA typ 1c: 12 (10%), SMA typ 2: 19 (16%), SMA typ 3: 89 (74%), inklusive både icke-ambulerande (46 %) och ambulerande (54 %). Utvärderingsmetoderna som användes var bl.a. HFMSE, CHOP-INTEND, RULM och 6MWT.
 

 

Studiedesign, figur anpassad från Lusakowska, et al. Orphanet J Rare Dis 2023

a10 of 130 patients were excluded due to too short observation (7 patients) or treatment discontinuation. Reasons for discontinuation were: entering a clinical trial; intolerance of lumbar puncture procedure; death from haemorrhage (unrelated to nusinersen treatment).

b Dependent on SMA severity/feasibility. 6MWT, 6-minute walk test; CHOP INTEND, Children’s Hospital of Philadelphia Infant Test of Neuromuscular Disorders; HFMSE, Hammersmith Functional Motor Scale-Expanded; RULM, Revised Upper Limb Module.

 

Resultat

HFMSE:

·      En kliniskt meningsfull förbättring av HFMSE (≥ 3 poäng) observerades hos 71% (20 av 28 patienter) vid 30 månaders behandling jämfört med baslinjen.

·      Statistiskt signifikant förbättring av genomsnittlig HFMSE (3,9 poäng) från baslinjen till månad 14 (n = 65) fortsatte över tiden till en förbättring på 5,1 poäng från baslinjen till månad 30 (n = 28) (p <0,001) (Figur 1)

·      Signifikant förbättring av HFMSE sågs i både ambulerande och icke-ambulerande undergrupper

·      Försämring observerades hos 8 % (n = 6) av patienterna vid T6 och 4 % (n = 1) av patienterna vid T30
 

 

 CHOP-INTEND

·      En kliniskt meningsfull förbättring av CHOP-INTEND (≥ 4 poäng) observerades hos 65% (11 av 17) vid 26 månaders behandling. Vid 30 månaders behandling utvärderades enbart 5 patienter, vilket är alltför få för att kunna dra några statistiska slutsatser.

·      Genomsnittliga CHOP-INTEND-poäng ökade signifikant från baslinjen med 3,61 poäng vid T14 (n = 38) och med 5,59 poäng vid månad 26 (n = 17) (p <0,001) (Figur 2)

·      Hos vuxna patienter med allvarligare sjukdom vid baslinjen (typ 1c och svår typ 2 eller 3) var det en förbättring från baslinjen enligt CHOP-INTEND. Av 12 patienter med SMA Ic, bedömdes 9 vid TO. Vid månad 26 uppnådde majoriteten (7/8) av patienterna med SMA 1c en kliniskt meningsfull förbättring (≥ 4 poäng) av CHOP-INTEND.

 

RULM

·       Genomsnittliga RULM-poäng ökade signifikant från baslinjen med 0,79 poäng vid månad 14 (p=0,001, n = 34) och med 1,96 poäng vid månad 30 (p=<0,001, n = 23).

6MWT

·      Majoriteten av de ambulerande patienterna visade en förbättring i 6MWT.

·      Genomsnittliga 6MWT-poäng förbättrades med 16,6 meter (n = 19) vid månad 14 (p=0,041) och 18,1 meter (n=22, p=0,028) vid månad 18 jämfört med baslinjen. Vid månad 30 kunde dock ingen statistisk signifikans uppvisas.


 

Säkerhet
Totalt sett tolererades Spinraza väl och inga nya säkerhetssignaleridentifierades. 30 % av patienterna upplevde en biverkning men de flesta ansågs vara milda. I linje med tidigare studier med Spinraza var den vanligaste biverkningen associerad med lumbalpunktion (post-lumbar puncture syndrome (PLPS); 19 % av administreringarna).

 

Begränsningar

Några begränsningar för denna studie bör nämnas. Studien inkluderar en relativt liten studiepopulation för vuxna med SMA typ 1c och 2. CHOP-INTEND är inte validerad för användning hos vuxna med SMA men var det enda testet som var tillgängligt för denna population vid tidpunkten för studien. Studien är genomförd i endast ett land och det är en brist på data under vissa tidpunkter under studien på grund av covid-19-pandemin. Det bör också nämnas att vuxna SMA-patienter generellt sett är en mycket heterogen grupp vilket kan påverka studiejämförelser.

 

Sammanfattning

Resultaten i denna studie ger nya bevis för kontinuerlig funktionsförbättring av olika effektmått under långtidsuppföljning (30 månader) över ett brett spektrum av SMA-typer (1c-3). Liknande resultat har uppvisats i tidigare RWE-studier med Spinraza från bland annat Hagenacker et al (2) och en meta-analys av Coratti (3). Övergripande säkerhetsresultat överensstämde med den kända säkerhetsprofilen för Spinraza utan några nya biverkningar identifierade.

 

Unikt med denna studie är att det är den första som rapporterar kontinuerlig effektivitet och säkerhet av långtidsbehandling med Spinraza (30 månader, n = 28) hos vuxna och tonåringar oavsett typ och svårighetsgrad av SMA (inklusive vuxna patienter med allvarligt sjukdomstillstånd). Långsiktiga resultat visade kontinuerlig förbättring av HFMSE och en total genomsnittlig förbättring på 5,1 poäng efter 30 månader (n = 28) (p <0,001). Förbättring över tid hos vuxna patienter med typ 1c (för dem som bedömts med CHOP-INTEND), som anses vara en allvarlig variant och sällan ses som kvalificerade för behandling, eftersom inga data hittills har publicerats för denna grupp.

 

Text: Biogen
Bilder: Biogen

Biogen-220279 september 2023
Senast uppdaterad: 2023-09-26
 


Referenser:

1.     Lusakowska, et al. Orphanet J Rare Dis 2023
2.     Hagenacker T, et al. Lancet Neurol. 2020
3.     Coratti, et al. Orphanet J Rare 2021

 

Läs mer

Uppdaterad produktresumé för Spinraza™ (nusinersen)

Effekt och säkerhet för Spinraza har fastställts i kliniska prövningar (ENDEAR och CHERISH) och i långtidsuppföljningsstudier (SHINE och NURTURE).

Läs mer
SMA träningsapp

Med den här appen hoppas vi kunna ge inspiration och tips till dig som är intresserad av träning vid den neuromuskulära sjukdomen spinal muskelatrofi (SMA)...

Läs mer
RWE bekräftar förbättrad motorisk funktion med Spinraza™ (nusinersen)

Spinraza, nusinersen, meta-analys, Coratti et al, RULM, 6MWT, HFSME, ambulatorisk förmåga, SMA typ 2, SMA typ 3, SMA typ II, SMA typ III

Läs mer
Uppdaterade data från NURTURE-studien för Spinraza™ (nusinersen)

Under 2022, presenterades uppdaterat interimsresultat från NURTURE-studien avseende effekt och säkerhet för Spinraza hos barn med presymtomatisk SMA.

Läs mer
Erfarenheter med ”Radio Guided Lumbar Punctures”

Franskt radiologiteam delar erfarenheter med ”Radio Guided Lumbar Punctures”

Läs mer
Vikten av tidig behandling: NURTURE – ca 5 års uppföljning

I NURTURE studeras presymtomatiska barn med SMA typ 5q som fått sin första dos Spinraza (nusinersen) före 6 veckors ålder. I juli 2023 publicerades data för cirka 5 års uppföljning.

Läs mer
Sveriges spädbarnsscreening utökas med SMA

Sveriges spädbarnsscreening utökas med SMA-testning.

Läs mer
SMA Träningsapp – Nu med nya övningar för vuxna

Träning vid SMA är en viktig del av behandlingen. Nu har den träningsapp som utvecklades 2021 av Biogen fått nya övningar anpassade för vuxna patienter med SMA. Den finns kostnadsfritt att ladda ner.

Läs mer
Life on wheels – an SMA patient perspective on life and treatment

Simon Toftgaard Jespersen, chairman of Muskelsvindfonden, shares his experience with SMA type 2 and praises his family's support in enabling him to live a fulfilling life, despite the limitations imposed by the condition.

Läs mer
“The evolving landscape of SMA, through challenges and solutions” – Katia Patanella

Techniques to support intrathecal drug administration: In this video you hear about the latest publications from teen and adult cohorts supporting the use of nusinersen in SMA patients

Läs mer
“Eyes on me, please!” – Ultrasound for IT injection – Bruno Zanfini

Techniques to support intrathecal drug administration: In this video you get acquainted with the growing evidence of ultrasound guided successful lumbar approaches.

Läs mer
“Experience with CT guided drug administration and 3D spine modelling” – Marek Mechl

Techniques to support intrathecal drug administration: In this video you learn how the use of fluoroscopy can support intrathecal drug administration.

Läs mer
“Fluoroscopy-guided intrathecal therapy with nusinersen – tips and tricks” – Jaime Pamplona

Techniques to support intrathecal drug administration: In this video you will familiarize yourself with computed tomography guided lumbar punctures and the use of 3D spine modelling.

Läs mer
Efficacy of nusinersen in a diverse patient population of teens and adults treated for up to 30 months

What real-world evidence shows on nusinersen in a wide severity spectrum of SMA patients in long-term observation (up to 30 months), including first-ever evidence for efficacy in adults with Type 1 SMA.

Läs mer