RWE bekräftar förbättrad motorisk funktion med Spinraza™ (nusinersen)


Spinraza (nusinersen) är avsett för behandling av SMA (spinal muskelatrofi) av typ 5q. Artiklar som rapporterar observationer gjorda från klinisk användning (RWE) med Spinraza hos patienter med den sällsynta sjukdomen SMA ökar. Coratti et al. har i en meta-analys sammanställt resultat från flera oberoende RWE-studier där man utvärderat motorisk funktion hos patienter med SMA typ II och III som behandlats med Spinraza och även obehandlade patienter (1).

Syftet med meta-analysen var att kritiskt granska den befintliga litteraturen gällande behandling med Spinraza för SMA patienter i klinisk praxis. Målet var att studera effektmönster på motorisk funktion baserat på SMA typ, ålder och typ av utvärderingsmått.

Selektionen av studier gjordes enligt processen PRISMA framework, där en systematisk review gjordes på över 400 artiklar som genererade träff på nusinersen (Spinraza)och SMA. Meta-analysen inkluderade slutligen 30 artiklar i full text med >2600 patienter i åldrarna 0-78 år från specialistcenter i 10 olika länder världen över med antingen SMA typ II eller III, både gående och icke gående patienter. Totalt inkluderades 19 studier på Spinraza-behandlade patienter (13 på vuxna, 4 på barn och 2 som inkluderade båda) och 12 studier på obehandlade patienter som inkluderades som en extern kontroll. Effektmått för utvärdering av motorisk funktion var HFMSE och RULM i majoritet följt av MFM, MRC, HINE2, CHOP INTEND och CHOP ATEND som användes i betydligt mindre utsträckning. Studier som fokuserade på gående patienter använde också 6MWT. Observationsperioden var 10-14 månader.  


Konsistent förbättring av motorisk funktion hos behandlade och konsistent försämring av obehandlade SMA-patienter

Alla studier som inkluderade patienter med Spinraza-behandling utom en rapporterade positiva förändringar, oavsett SMA-typ, ålder eller typ av funktionsmått. Inte överraskande sågs de positiva förändringarna mest tydligt hos de unga patienterna med SMA typ II eller III. I de obehandlade grupperna sågs en tendens till negativa motoriska förändringar hos både pediatriska och vuxna kohorter med SMA typ II och III, vilket är i linje med tidigare studier. Dock kan inte en direkt jämförelse göras mellan behandlade och obehandlade patienter på grund av en stor heterogenitet i kohorterna.


Positiv HFMSE-förändring – oberoende av ålder, SMA typ eller ambulatorisk förmåga

Utvärderingen av HFMSE-data möjliggjorde en mer detaljerad analys då detta mått användes i de flesta RWE-studierna och det var fler kohorter på obehandlade patienter att jämföra med som en extern kontroll. Alla studier med Spinraza-behandlade vuxna patienter rapporterade positiv HFMSE-förändring oberoende av ålder, SMA typ eller ambulatorisk förmåga (Fig.2A). Motsvarande resultat för pediatriska patienter visas i Fig. 2B.


Fig. 2 Hammersmith Functional Motor Scale Expanded results reporting author, HFMSE results (0–66 scale, mean±SD), sample size, mean age (years, range/SD), mean baseline HFMSE (range/SD). A. Adult population, B. Pediatric population

Key to figure: dashed line=95% Confidence interval, plain line=Standard Deviation, square=SMA 2, circle=SMA 3, diamond=ambulant SMA 3, triangle=non ambulant SMA

 

Anpassad från Coratti et. al 2021


Den poolade medelskillnaden i HFMSE-poäng för behandlade patienter var overall 2,27 (95 % CI, 1,41-3,13) från 13 studier och för obehandlade -1,00 (95 % CI, -1,33;-0,67) från 5 studier vilket indikerade en signifikant medelskillnad av HFSME från baseline (p<0,0001) mellan grupperna (Fig.3).
 Fig. 3 Anpassad av Biogen från Coratti et. al. 2021

Skillnaden är inte konklusiv då jämförelse mellan behandlade och obehandlade patienter inte kan göras på grund av en stor heterogenitet i kohorterna.


Positiv förändring i motorisk funktion mätt i RULM för behandlade patienter

RULM visade också positiva förändringar hos behandlade patienter i alla studier utom en, men skillnaderna var mindre än de man såg vid användande av HFMSE. Detta kan förklaras av en möjlig “ceiling effect” som tidigare rapporterats hos de som kan gå och som hade höga poäng redan vid baseline.  Eftersom resultat från baseline ofta saknades kan inte skillnader göras mellan gående och icke gående patienter. Den poolade medelskillnaden i RULM för behandlade patienter var 1,11 (95 % CI, 0,53-1,69) från 13 studier och för obehandlade 0,47 (95 % CI, -0,79-1,74), från 5 studier (p=0,370), ej signifikant skillnad (Fig.4).
Fig. 4 Anpassad av Biogen från Coratti et. al. 2021

Skillnaden är inte konklusiv då jämförelse mellan behandlade och obehandlade patienter inte kan göras på grund av en stor heterogenitet i kohorterna.


Positiv förändring i 6MWT för gående patienter med behandling

Liknande resultat observerades för MFM, MRC och 6MWT; där var och en av måtten också visade en positiv förändring hos behandlade patienter dock med ett begränsat underlag. Den poolade medelskillnaden för 6MWT för behandlade patienter var 19,80 (95 % CI 6,70-32,89) från 8 studier och för obehandlade från 1 studie -8,29 (95 % CI-19,10-2,52) och indikerade en statistiskt signifikant skillnad (p<0,0001) (Fig.5).Fig. 5 Anpassad av Biogen från Coratti et. al. 2021

Skillnaden är inte konklusiv då jämförelse mellan behandlade och obehandlade patienter inte kan göras på grund av en stor heterogenitet i kohorterna.


Förbättring i motorisk funktion till ett brett spektrum av SMA-patienter med behandling

Denna meta-analys av RWE-data visade en indikation på att Spinraza kan ge förbättringar på motorisk funktion till ett brett spektrum av SMA patienter, oberoende av ålder, SMA typ eller typ av funktionsmått, observerat under 10-14 månader. I de obehandlade grupperna sågs en tendens till negativa förändringar hos både pediatriska och vuxna med SMA typ II och III. Resultaten stöder och kompletterar den effektdata som observerats i randomiserade och kontrollerade kliniska studier för Spinraza (2).

Begränsningar med meta-analysen är att andningsfunktioner inte har studerats systematiskt, att säkerhetsaspekter inte utvärderats, en stor variation mellan kohorterna samt att det är få patienter i subgrupperna.  Trots begränsningarna är resultatet av RWE-datan ett viktigt komplement för att utvärdera hur SMA-patienter svarar på behandling i verkligheten utanför kliniska studiers ramverk.

 

HFMSE = Hammersmith Functional Motor Scale – expanded; RULM=Revised Upper Limb Module; 6MWT=6-Minute Walk Test; MFM=Motor Function Measurement; MRC=Medical Research Council Scale for Muscle Strength; HINE2=Hammersmith Infant Neuromuscular Examination Sector 2; CHOP INTEND=Children’s Hospital of Philadelphia Infant Test of Neuromuscular Disorders; CHOP ATEND= Children’s Hospital of Philadelphia – Adult Test of Neuromuscular Disorders


Text: Biogen
Bild: iStock

Biogen-184060 september 2022
Senast uppdaterad: 2022-10-18

Referenser

1.      Coratti G, et al. Motor function in type 2 and 3 SMA patients treated with Nusinersen: a critical review and meta-analysis. Orphanet J Rare Dis. 2021;16(1):430.
2.      Spinraza,  SPC 01/2022

Läs mer

Uppdaterad produktresumé för Spinraza™ (nusinersen)

Effekt och säkerhet för Spinraza har fastställts i kliniska prövningar (ENDEAR och CHERISH) och i långtidsuppföljningsstudier (SHINE och NURTURE).

Läs mer
SMA träningsapp

Med den här appen hoppas vi kunna ge inspiration och tips till dig som är intresserad av träning vid den neuromuskulära sjukdomen spinal muskelatrofi (SMA)...

Läs mer
Uppdaterade data från NURTURE-studien för Spinraza™ (nusinersen)

Under 2022, presenterades uppdaterat interimsresultat från NURTURE-studien avseende effekt och säkerhet för Spinraza hos barn med presymtomatisk SMA.

Läs mer
Erfarenheter med ”Radio Guided Lumbar Punctures”

Franskt radiologiteam delar erfarenheter med ”Radio Guided Lumbar Punctures”

Läs mer
Ny RWE bekräftar Spinrazas effekt hos vuxna över tid

I augusti 2023 publicerades ny data för ett brett spektrum av SMA-patienter (typ 1c-3) som behandlats med Spinraza i upp till 30 månader (Lusakowska, et al. Orphanet J Rare Dis 2023).

Läs mer
Vikten av tidig behandling: NURTURE – ca 5 års uppföljning

I NURTURE studeras presymtomatiska barn med SMA typ 5q som fått sin första dos Spinraza (nusinersen) före 6 veckors ålder. I juli 2023 publicerades data för cirka 5 års uppföljning.

Läs mer
Sveriges spädbarnsscreening utökas med SMA

Sveriges spädbarnsscreening utökas med SMA-testning.

Läs mer
SMA Träningsapp – Nu med nya övningar för vuxna

Träning vid SMA är en viktig del av behandlingen. Nu har den träningsapp som utvecklades 2021 av Biogen fått nya övningar anpassade för vuxna patienter med SMA. Den finns kostnadsfritt att ladda ner.

Läs mer
Life on wheels – an SMA patient perspective on life and treatment

Simon Toftgaard Jespersen, chairman of Muskelsvindfonden, shares his experience with SMA type 2 and praises his family's support in enabling him to live a fulfilling life, despite the limitations imposed by the condition.

Läs mer
“The evolving landscape of SMA, through challenges and solutions” – Katia Patanella

Techniques to support intrathecal drug administration: In this video you hear about the latest publications from teen and adult cohorts supporting the use of nusinersen in SMA patients

Läs mer
“Eyes on me, please!” – Ultrasound for IT injection – Bruno Zanfini

Techniques to support intrathecal drug administration: In this video you get acquainted with the growing evidence of ultrasound guided successful lumbar approaches.

Läs mer
“Experience with CT guided drug administration and 3D spine modelling” – Marek Mechl

Techniques to support intrathecal drug administration: In this video you learn how the use of fluoroscopy can support intrathecal drug administration.

Läs mer
“Fluoroscopy-guided intrathecal therapy with nusinersen – tips and tricks” – Jaime Pamplona

Techniques to support intrathecal drug administration: In this video you will familiarize yourself with computed tomography guided lumbar punctures and the use of 3D spine modelling.

Läs mer
Efficacy of nusinersen in a diverse patient population of teens and adults treated for up to 30 months

What real-world evidence shows on nusinersen in a wide severity spectrum of SMA patients in long-term observation (up to 30 months), including first-ever evidence for efficacy in adults with Type 1 SMA.

Läs mer