Vikten av tidig behandling: NURTURE – ca 5 års uppföljning

SMA typ 5q är en sällsynt sjukdom och genetiskt är det möjligt att redan presymtomatiskt ställa en diagnos. I NURTURE studeras presymtomatiska barn som fått sin första dos Spinraza (nusinersen) före 6 veckors ålder. En tidigare analys har visat fördelar för överlevnad, andningsresultat, motoriska milstolpar samt en gynnsam säkerhetsprofil. I juli 2023 publicerades data för cirka 5 års uppföljning.

 

Spinraza är avsedd för behandling av den sällsynta sjukdomen SMA (spinal muskelatrofi) typ 5q. NURTURE är en pågående öppen fas 2-studie med 25 presymptomatiska barn, hos vilka man genetiskt kunnat ställa diagnosen SMA (två SMN2-kopior, n = 15; tre SMN2-kopior, n = 10), som med stor sannolikhet kommer att utveckla SMA typ 1 eller 2. Barnen fick sin första dos Spinraza före 6 veckors ålder. Studien utvärderar den långsiktiga effekten och säkerheten av Spinraza upp till 8 års ålder för att ytterligare förstå effekten av tidig behandling. En tidigare analys efter 3 år visade fördelar för överlevnad, andningsresultat, uppnående av motoriska milstolpar och en gynnsam säkerhetsprofil. Tidigare under 2022 publicerades interimsresultaten i en poster och nu i juli 2023 publicerades data för ytterligare 2 års uppföljning (datacut 15 februari 2021) i Muscle and Nerve. Studien startade i maj 2015 och planeras att avslutas i februari 2025.

 

Utfallsmått

Det primära effektmåttet är tid till död eller andningsstöd (≥6 h/dag kontinuerligt i ≥7 dagar eller trakeostomi). Sekundära effektmått inkluderar övergripande överlevnad, motorisk funktion och säkerhet.

 

Resultat

Efter ytterligare två års uppföljning av de barn som i NURTURE-studien påbörjade behandling med Spinraza innan symtomdebut av SMA visar att alla barnen är vid liv, ingen kräver permanent ventilation och 23 av 25 barn går självständigt, de flesta inom motsvarande tidsintervall som friska barn i samma ålder. Medianåldern för barnen var 4,9 (3,8–5,5) år vid senaste besöket. Inga barn har avbrutit studien eller behandlingen.

 

Majoriteten av patienterna uppnådde WHO:s motoriska milstolpar

Femårsresultat från NURTURE visar att barn med tre SMN2-kopior (n=10) uppnådde alla motoriska milstolpar enligt världshälsoorganisationens (WHO) definition inom åldersanpassade tidslinjer, med undantag för ett barn som missade intervallet att gå med hjälp men lyckades uppnå milstolpen att gå själv (utan hjälp) i tid. Hos barn med två SMN2-kopior (n=15) kunde alla sitta utan stöd och stå med assistans, 14 kunde gå med hjälp och 13 uppnådde milstolparna att stå själva och gå själva, vissa uppnådde milstolpar inom motsvarande tidsintervall som friska barn i samma ålder enligt WHOs definition.
 

Uppnående av WHO:s motoriska milstolpar för patienter med två respektive tre SMN2 kopior. Åldern för när de når var och en av WHO:s motoriska milstolpar visas hos barn med två SMN2-kopior (A) och tre SMN2-kopior (B). Procentandelen som uppnår var och en av WHO:s motoriska milstolpar inklusive inom den normala utvecklingstidsramen visas hos barn med två SMN2-kopior (C) och tre SMN2-kopior (D). Procentandelar som visas är avrundade. Grå skuggningar indikerar WHO:s motoriska milstolpe första och 99:e percentilen av ålder vid prestation för friska, typiskt utvecklade barn: sittande utan stöd (3,8 respektive 9,2 månader), stående med assistans (4,8 respektive 11,4 månader), krypande på händer och knän (5,2 respektive 13,5 mån), gå med assistans (5,9 respektive 13,7 mån), stå själv (6,9 respektive 16,9 mån) och gå själv (8,2 respektive 17,6 mån).

 

HFMSE totala poäng förbättras med tiden hos barn med två eller tre SMN2-kopior. HFMSE totala poäng över tid visas för enskilda barn i NURTURE-studie med två SMN2-kopior (n = 14) (A) respektive tre SMN2-kopior (n = 10) (B); se avsnitt 3.3 i publikationen för detaljer om två deltagare med avvikande resultat. Endast utvärderingsbara bedömningar (med ≤6 parametrar som saknades) inkluderades. HFMSE bedömningar vid dag 700 exkluderades (barnen måste vara ≥2 år för att bedömas).

 

Ventilationsstöd och CHOP INTEND
Efter 4,9 års mediantid av uppföljning (data cut-off 15 februari 2021) levde alla barnen och ingen behövde permanent andningsåtgärd (≥16 timmar/dag under > 21 dagar i frånvaro av akut reversibel sjukdom, eller trakeostomi). Ingen ny patient krävde heller andningsåtgärd. Ett barn med 2 SMN2-kopior som tidigare behövt ventilationsstöd (augusti 2019) behövde inte längre denna åtgärd. Totalt sedan studiens start behövde 4 av 25 patienter ventilationsstöd, alla under en akut reversibel sjukdom.

Sedan tidigare publicering av NURTURE-resultaten har ytterligare två patienter med två SMN2-kopior uppnått maximal poäng för CHOP INTEND vid åldrarna 3,8 och 4,8 år, vilket därmed ger ett totalt antal på 22 barn som uppnått maximal poäng för CHOP INTEND i studien (12 [80 %] med två SMN2-kopior; 10 [100 %] med tre SMN2-kopior). Figur 2 visar att totalt 88% (22 av 25) av patienterna i NURTURE uppnådde maximumpoäng på CHOP INTEND vid 4,9 års uppföljning (mediantid).

 

Säkerhetsdata vid ca 5 år

Säkerhetsprofilen var i linje med vad som observerats tidigare för Spinraza (4). Inga nya säkerhetssignaler identifierades under uppföljningsperioden hos patienterna.

 

Text: Biogen
Bilder: Biogen

Biogen-221006 september 2023
Senast uppdaterad: 2023-09-26

 

 

Referenser:

Crawford TO et al. Continued benefit of nusinersen initiated in the presymptomatic stage of spinal muscular atrophy: 5-year update of the NURTURE study. Muscle & Nerve. 2023;1–14

 

Läs mer

Uppdaterad produktresumé för Spinraza™ (nusinersen)

Effekt och säkerhet för Spinraza har fastställts i kliniska prövningar (ENDEAR och CHERISH) och i långtidsuppföljningsstudier (SHINE och NURTURE).

Läs mer
SMA träningsapp

Med den här appen hoppas vi kunna ge inspiration och tips till dig som är intresserad av träning vid den neuromuskulära sjukdomen spinal muskelatrofi (SMA)...

Läs mer
RWE bekräftar förbättrad motorisk funktion med Spinraza™ (nusinersen)

Spinraza, nusinersen, meta-analys, Coratti et al, RULM, 6MWT, HFSME, ambulatorisk förmåga, SMA typ 2, SMA typ 3, SMA typ II, SMA typ III

Läs mer
Uppdaterade data från NURTURE-studien för Spinraza™ (nusinersen)

Under 2022, presenterades uppdaterat interimsresultat från NURTURE-studien avseende effekt och säkerhet för Spinraza hos barn med presymtomatisk SMA.

Läs mer
Erfarenheter med ”Radio Guided Lumbar Punctures”

Franskt radiologiteam delar erfarenheter med ”Radio Guided Lumbar Punctures”

Läs mer
Ny RWE bekräftar Spinrazas effekt hos vuxna över tid

I augusti 2023 publicerades ny data för ett brett spektrum av SMA-patienter (typ 1c-3) som behandlats med Spinraza i upp till 30 månader (Lusakowska, et al. Orphanet J Rare Dis 2023).

Läs mer
Sveriges spädbarnsscreening utökas med SMA

Sveriges spädbarnsscreening utökas med SMA-testning.

Läs mer
SMA Träningsapp – Nu med nya övningar för vuxna

Träning vid SMA är en viktig del av behandlingen. Nu har den träningsapp som utvecklades 2021 av Biogen fått nya övningar anpassade för vuxna patienter med SMA. Den finns kostnadsfritt att ladda ner.

Läs mer
Life on wheels – an SMA patient perspective on life and treatment

Simon Toftgaard Jespersen, chairman of Muskelsvindfonden, shares his experience with SMA type 2 and praises his family's support in enabling him to live a fulfilling life, despite the limitations imposed by the condition.

Läs mer
“The evolving landscape of SMA, through challenges and solutions” – Katia Patanella

Techniques to support intrathecal drug administration: In this video you hear about the latest publications from teen and adult cohorts supporting the use of nusinersen in SMA patients

Läs mer
“Eyes on me, please!” – Ultrasound for IT injection – Bruno Zanfini

Techniques to support intrathecal drug administration: In this video you get acquainted with the growing evidence of ultrasound guided successful lumbar approaches.

Läs mer
“Experience with CT guided drug administration and 3D spine modelling” – Marek Mechl

Techniques to support intrathecal drug administration: In this video you learn how the use of fluoroscopy can support intrathecal drug administration.

Läs mer
“Fluoroscopy-guided intrathecal therapy with nusinersen – tips and tricks” – Jaime Pamplona

Techniques to support intrathecal drug administration: In this video you will familiarize yourself with computed tomography guided lumbar punctures and the use of 3D spine modelling.

Läs mer
Efficacy of nusinersen in a diverse patient population of teens and adults treated for up to 30 months

What real-world evidence shows on nusinersen in a wide severity spectrum of SMA patients in long-term observation (up to 30 months), including first-ever evidence for efficacy in adults with Type 1 SMA.

Läs mer